Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 0 (Rezeption)
Telefon: 08363 / 693 – 403 (Chirurgie)
Fax: 08363 / 693 – 200
E-Mail: info@vinzenz-klinik.de

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 538 (Chirurgie/Orthopädie)
Fax: 08363 / 693 – 490
E-Mail: mvz@vinzenz-klinik.de

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 0 (Rezeption)
Telefon: 08363 / 693 – 403 (Chirurgie)
Fax:08363 / 693 – 200
E-Mail: info@vinzenz-klinik.de

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 0 (Rezeption)
Telefon: 08363 / 693 – 407 (Innere Medizin / Akutgeriatrie)
Fax: 08363 / 693 – 200
E-Mail: info@vinzenz-klinik.de

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 407 (Innere Medizin)
Fax: 08363 / 693 – 490
E-Mail: mvz@vinzenz-klinik.de

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 407 (Innere Medizin / Akutgeriatrie)
Fax:08363 / 693 – 200
E-Mail: info@vinzenz-klinik.de

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 538 (Chirurgie/Orthopädie)
Fax: 08363 / 693 – 490
E-Mail: mvz@vinzenz-klinik.de

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 0 (Rezeption)
Fax:08363 / 693 – 200
E-Mail: info@vinzenz-klinik.de

Sportmedizin

Sporthomed
Augsburgerstraße 15
87629 Füssen
Telefon: 08363/693-619
Fax: 08363/693-321
E-Mail: sporthomed@vinzenz-klinik.de
www.sporthomed-diagnostik.de

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 405 (Physikalische & Rehabilitative Medizin (PRM))
Fax: 08363 / 693 – 490
E-Mail: mvz@vinzenz-klinik.de

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 405 (Physikalische & Rehabilitative Medizin (PRM))
Fax: 08363 / 693 – 490
E-Mail: mvz@vinzenz-klinik.de

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 369 (Radiologie)
Fax: 08363 / 693 – 490
E-Mail: mvz@vinzenz-klinik.de

Geriatrie  | Anschlussheilbehandlungen (AHB)

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 405 (Physikalische & Rehabilitative Medizin (PRM))
Telefon: 08363 / 693 – 407 (Innere Medizin)
Fax: 08363 / 693 – 490
E-Mail: mvz@vinzenz-klinik.de

Akutgeriatrie – stationäre Behandlungen

Kirchenweg 15
87459 Pfronten
Telefon: 08363 / 693 – 407 (Innere Medizin / Akutgeriatrie)
Fax: 08363 / 693 – 200
E-Mail: info@vinzenz-klinik.de